Legal information

Tillsynsmyndighet

FoF Asset Management står sedan 2007 under tillsyn av Finansinspektionen.

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Brunnsgatan 3
Telefon 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
finansinspektionen@fi.se

Finansinspektionen ansvarar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning för finansiella marknader och finansiella företag. FI ansvarar också för att samordna tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till ett gott konsumentskydd i finanssektorn. FI ska vidare bidra till en effektiv reglering av den finansiella tillsynen inom EU, genom arbetet i de europeiska myndigheter för finansmarknaden som bildades i januari 2011.
FI ska också stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell utbildning.

Tillstånd

FoF Asset Management verkar under följande tillstånd:

  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Ersättnings- och pensionspolicy

I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:1) om ersättningspolicy i värdepappersbolag framgår generella riktlinjer som reglerar ersättningar inom värdepappersinstitut. Styrelsen för FoF Asset Management fastställer, med denna som grund, årligen en intern policy som gäller för bolagets anställda. Kontakta bolaget för att ta del av bolagets fullständiga Ersättnings- och pensionspolicy.

Intressekonflikter

Med intressekonflikter menas att FoF Asset Management och en kund har olika ekonomiska intressen i en viss situation. En intressekonflikt kan också uppstå när olika kunder har motstridiga ekonomiska intressen i en viss situation. Syftet med dessa riktlinjer är att en enskild kund inte ska drabbas negativt av en intressekonflikt. Arbetet med att identifiera eventuella intressekonflikter i sker löpande och är en prioriterad och central del i bolagets verksamhet. Bolaget har idag inte identifierat någon verklig intressekonflikt som råder inom FoF, utan bevakar och hanterar potentiella intressekonflikter på ett sätt att potentiella intressekonflikter inte ska påverka bolagets kunder på ett negativt sätt. Ett exempel på intressekonflikt kan vara i rådgivningssituationer då en rådgivare får en betydligt högre ersättning då han/hon rekommenderar en investering med hög risk, jämfört med en med låg risk. FoF Asset Management anställda investeringsrådgivare eller kapitalförvaltare har därför fast lön.

Kundkategorisering

FoF Asset Management har valt att kategorisera samtliga sina kunder som ”icke-professionella”, om inte annat avtalats med kunden. Som kund i kategorin ”icke-professionell” omfattas du som kund av den högsta skyddsnivån enligt lagen. Detta innebär att Bolaget i tillämpliga fall bl.a. kommer att lämna information om finansiella instrument och riskerna med dessa samt kostnader och andra avgifter för handel med dessa. När Bolaget tillhandahåller en produkt eller tjänst kommer Bolaget att bedöma om produkten/tjänsten är lämplig/passande för dig som kund mot bakgrund av dina kunskaper och erfarenhet. Som kund har man dock rätt till omklassificering till någon av de andra kundkategorierna med lägre kundskydd, men först efter godkännande av FoF Asset Management.

De tre kundkategorier som utarbetats är
a) professionella investerare (förvaltare, rådgivare med flera)
b) jämbördig motpart (banker, fondbolag med flera)
c) icke-professionella kunder (främst privatpersoner).