MiFID

Som en följd av ett nytt EU-direktiv (MiFID) har vissa förändringar skett på värdepappersmarknaden. Syftet är att förenkla sparmöjligheter för privatpersoner samt att utöka det allmänna skyddet för sparare. Alla kunder skall behandlas likvärdigt och rättvist och kundens bästa skall utgöra grunden för samtliga affärer.

EU-direktivet medför att alla som handlar med aktier, fonder och andra värdepapper indelas i tre olika kundkategorier, närmare bestämt

  • a) professionella investerare (förvaltare, rådgivare med flera)
  • b) jämbördig motpart (banker, fondbolag med flera)
  • c) icke-professionella kunder (främst privatpersoner).

Lagen kräver att ett värdepappersbolag skall säkerställa att all information riktad mot befintliga kunder och potentiella kunder är rättvis, tydlig och icke missvisande samt att marknadsföringsmaterial tydligt kan identifieras.

Samtliga FoF kunder är klassificerade som icke-professionella kunder om inget annat överenskommits, vilket innebär att de har den högsta graden av skydd. Detta kundskydd innebär att FoF säkerställer att:

  • Kunden ska förstå risken som en placering i fonder kan innebära.
  • Order genomförs på ett korrekt och rättvist sätt.
  • Kunden ges tillgång till uppgifter om avgifter och kostnader för produkten.
  • Kunderna i efterhand ska kunna få information om hur, var, när och till vilken kostnad och kurs en transaktion har genomförts.
  • Det ska finnas rutiner för att ta hand om eventuella klagomål.

Läs mer