Om klagomål

Att framföra klagomål

FoF Asset Management gör sitt yttersta för att du ska känna dig nöjd med att vara kund hos oss. Därför vill vi skapa förutsättningar för största möjliga trygghet och smidig hantering i varje ärende. Gör vi fel eller på något sätt brister i vårt förtroende måste detta rättas till omgående. Om något skulle inträffa som gör att vi inte lever upp till dina förväntningar eller vi har bidragit till felaktigheter ber vi dig göra enligt följande;

1. Tag kontakt med oss

Vi uppskattar att bli uppmärksammade på om något inte fungerar som det ska och därmed även kan förorsaka missnöje hos andra kunder. Det mest sannolika är ändå att ett missförstånd har uppstått och då är vi tacksamma om vi ges möjligheten att tillföra ytterligare information som kan bringa klarhet i ärendet, alternativt att vi ges möjligheten att åtgärda eventuella missförhållanden utan dröjsmål.

2. Tag kontakt med FoF:s klagomålsansvarige

Om du ändå, trots våra ansträngningar, inte känner dig fullständigt nöjd har vi valt att tillsätta en extern funktion för vår klagomålshantering, för att på så sätt rent känslomässigt göra det lättare för dig att framföra klagomålet. Ansvarig för FoF Asset Managements hantering av kundklagomål är Sebastien Persson Bjerhag. Han kommer att återkomma till dig snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar från det att den skriftliga anmälan togs emot.

Formulera en saklig och tydlig redogörelse där du beskriver händelseförloppet, hanteringen, eventuella fel eller brister samt gärna ett eget förslag på hur du önskar ha problemet löst. Detta för att underlätta snabb och smidig hantering. Skicka sedan redogörelsen till följande adress:

FoF Asset Management AB
Att: Malin Rönnholm
Box 304
401 24  GÖTEBORG
(Tfn: 031-733 34 90.)

Om du istället vill vända dig till någon annan part för att diskutera ditt klagomål rekommenderar vi dig följande instanser som kan ge dig stöd, hjälp och råd.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Allmänna reklamationsnämnden

Konsumentverket

Du har även rätt att få ditt ärende prövat i allmän domstol.

Ansvarsförsäkring

LLloyds Insurance Company S.A. och Hamilton Insurance DAC har meddelat bolagets ansvarsförsäkring och du som kund kan rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren om du inte får ersättning från Bolaget. Högsta försäkringsbelopp uppgår till SEK 2 000 000 per skada, dock maximalt SEK 10 000 000 per försäkringsår. Självrisken uppgår till 2 BB per skada.
Försäkringsgivare: The Volante Group of Companies, org. nr 559136-4277
Försäkringshavare: FoF AuAG Asset Management Aktiebolag
Försäkring nr: BDG/FL/01548/2019/4
Postadress: Vasagatan 7, 111 20 Stockholm
Email: info@se.sedgwick.com

En kund som önskar framföra klagomål på den rådgivning som ett anknutet ombud utfört, som faller inom ramen för bolagets verksamhet, ombeds följa FoF Asset Managements rutiner för klagomålshantering. Berör klagomålet i stället det anknutna ombudets försäkringsrådgivning ber vi dig som kund i stället kontakta klagomålsansvarig hos det anknutna ombudet. I anslutning till lämnad rådgivning beskrivs detta förhållande mer ingående.