Om risker

Allmänt om risker

Vi har noterat att det ibland finns en skillnad mellan den investering som våra kunder säger att de vill ha, och den investering de verkligen behöver.
Människan har ofta en förmåga att förtränga det faktum att det finns en risk för att investeringar kan sjunka i värde. Men det enda man faktiskt behöver för att kunna rusta sig väl inför framtiden är ett någorlunda gott minne.

Investeringar som kan ge mer än den riskfria räntan innehåller alltid en risk för både upp- och nedgångar.

All risk prissätts fortlöpande av marknaden. FoF Asset Management bedömer sannolikheten för risk kontra tillväxtpotential i vår riskstyrda förvaltningsstil. Detta gör vi för att våra kunder därigenom ska få en så kontrollerad och hög avkastningspotential som möjligt, till den risk de verkligen är villiga att ta.

Definitionen på börskrasch är en nedgång på över 20 procent på 20 börsdagar. Det har vi sett år som 1929, 1987, 1992, 2000, 2008, 2011. 1987 sjönk den svenska börsen 40 procent på några veckor. Bankkris, IT-bubbla och Eurokris är nya ord som är färska i minnet. Även om marknaden har en förmåga att återhämta sig, såsom under börsåret 1987 som trots allt bara slutade på -7%, så är en viktig fråga hur du bör investera för att ha en god tillväxtpotential och ändå kunna sova gott om natten. Vi börjar alltid med att analysera vilken risknivå som du har idag.

Nedan följer några av de viktigaste riskerna som du bör vara medveten om som investerare:

Kredit- och motpartsrisk

Avser risken för bristande betalningsförmåga hos exempelvis en emittent eller en motpart. Vissa investeringar, såsom exempelvis strukturerade produkter och vissa ETP:s omfattas av kreditrisk i olika utsträckningar. I det extrema fallet går motparten i konkurs och detta leder till att investeringen blir värdelös. Detta kan ske då en investerare till exempel investerar i en indexobligation och institutet går i konkurs och någon återbetalning inte sker på grund av låg prioritet hos obligationen. I det mindre extrema fallet så har investeraren investerat i en tillgång där motpartens kreditvärdering sänks och därmed så sänks också marknadsvärderingen av tillgången.
Den långsiktiga kreditvärdigheten hos olika aktörer bedöms av kreditvärderinginstitut såsom Moody´s eller Standard&Poor´s. Din rådgivare bör, för att motverka sådana risker, sprida kundernas tillgångar via omsorgsfullt diversifierade portföljer samt ta hänsyn till motpartens kreditvärdighet i sin rådgivning.

Marknadsrisk

Marknadsrisk avser t.ex:

  • att hela marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris
  • politiska beslut kan påverka en investerings utveckling
  • att risker som har samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, där en fond som placerar i färre värdepapper och på ett mindre antal geografiska marknader har högre risk
  • risk för förändringar i den relativa värdeutvecklingen mellan olika finansiella instrument
  • att värdet på en investering kan påverkas av förändringar i valutakurser i relation till den svenska kronan
  • att en ränteförändring påverkar värderingen av olika tillgångar på marknaden.

Likviditetsrisk

Denna risk avser extraordinära situationer då det skulle kunna uppstå svårigheter att sälja finansiella instrument i marknaden till normala kurser. Detta skulle exempelvis kunna inträffa vid plötsliga, kraftiga och allmänna marknadsnedgångar, då investerare inom de flesta tillgångsslag vill sälja sina tillgångar samtidigt. Förtida försäljning av strukturerade produkter, (på andrahandsmarknaden) fonder och ETP:s kan påverkas av denna risk beroende på produktens beskaffenhet, löptid och rådande marknadsförutsättningar.

Valutarisk

För svenska investerare innebär placeringar i andra valutor än SEK att man exponeras för en valutarisk. Denna risk kan få antingen positiva eller negativa konsekvenser beroende på hur valutan, i vilken investeringarna är gjorda, utvecklas i förhållande till SEK. Denna risk är mycket väsentlig för utvecklingen av en investering, varför det är väsentligt både som kund och rådgivare inom FoF Asset Management att noggrant överväga hur eventuella valutaexponeringar kan påverka en portföljs utveckling, innan de ingås.

Ränterisk

Ränterisk innebär att en ränteförändring kan påverka värderingen av marknadens olika tillgångsslag. Teoretiskt innebär det något förenklat att stigande marknadsräntor leder till sjunkande aktiekurser, sjunkande obligationskurser, fastighetspriser och att strukturerade produkter handlas på lägre nivåer på andrahandsmarknaden. Höga räntor och hög valuta i USA inverkar ofta till att råvarupriser sjunker. Det omvända förhållandet gäller vid sjunkande marknadsräntor då allt fler investerare söker sig till andra placeringar än ränterelaterade.

Durationsrisk

Investeringar i obligationer, obligationsfonder, high-yield, hedgefonder etc. innehåller starka inslag av durationsrisk. Risken berör investeringar som löper på en förutbestämd tidsperiod och att dess värde stiger eller sjunker beroende av hur marknadsräntan rör sig.
Det är därför viktigt att du tillsammans med din rådgivare ser över löptiden (på hur många år obligationerna löper) på de innehav som finns i respektive investering för att göra en rimlig riskbedömning. Förenklat kan sägas att ifall räntan stiger 1% kan obligationers värde falla 3% och vice versa.