Sekretess

I all finansiell verksamhet råder sekretess. Banksekretessen är reglerad i lag. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör dina mellanhavanden med FoF Asset Management oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Till och med uppgiften om en viss person är kund hos FoF Asset Management eller inte, omfattas av sekretessen. Banksekretessen gäller utan tidsmässig inskränkning även för dem som inte längre är kunder hos oss.
Sekretessregeln gäller även personliga förhållanden som t ex sjukdom, upprättande av testamente eller skilsmässa.

I vissa situationer kan FoF Asset Management vara skyldiga att bryta sekretessen, till exempel på begäran av Finansinspektionen, Skatteverket, Polisen eller annan myndighet, i händelse av att det föreligger särskilda skäl till detta.